Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter
 
 

Borsa Genel Sekreter'i ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Borsa hizmetlerini, muamelat ve muhaberatını yürüten, Borsa Meclis ve Yönetim Kurulunca alınan kararları ve verilen görevleri ifa ile yükümlü iç teşkilatın (Borsa memurların) amiridir.

Genel Sekreter' in Başlıca Görev ve Yetkileri Şunlardır:

1. Borsanın idari işlerini ve yazışmalarını yürütmek,

2. Borsa personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunca yönetim kuruluna öneride bulunmak,

3. Borsaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlemesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak,

4. Borsa bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

5. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,

6. Yayın işlerini yönetmek,

7. Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,

8. Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,

9. Başkan, başkan vekili ve üye seçimlerinde oy kullanmamak koşuluyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak,

10. Oy kullanmamak koşuluyla meslek komiteleri toplantılarına katılmak,

11. Borsa meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

12. Genel Sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında ve borsa organlarının kararlarının yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

Genel Sekreterin yetkilerinden bir bölümü, Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Genel Sekreter yardımcılarına veya diğer personele devredilebilir. 

- SUTB Medya