Şanlıurfa Ticaret Borsası Muhasebe ve Finansman birimi

 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri 'ne göre "Gelir ve Gider Bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular. 


Şanlıurfa Ticaret Borsası muhasebe servisi 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerden alınan kayıt ücreti, yıllık aidat, tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaların mali politikasını oluşturmaktadır

- SUTB Medya